PŁATNOŚCI

Regulamin świadczenia usług w Health&Beauty Spa – Magdalena Ćwikło

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło z siedzibą przy ul. gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego, nr 10, lok. U11, 01-858 Warszawa, NIP: 1181989623, REGON: 368613068 (zwanej dalej „Salonem”).
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu (zwaną dalej „Usługą”).
 3. Salon świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-21:00 i w soboty w godzinach 8:00-16:00. Poza godzinami pracy Salon świadczy Usługi po indywidualnym ustaleniu z Klientem, przy czym cennik świadczonych Usług poza godzinami pracy Salonu wynosi 150% podstawowej ceny Usługi. 
 4. Przystąpienie do Usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Usługi.
 5. Przystąpienie do Usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż̇ nie ma żadnych przeciwwskazań́ zdrowotnych do korzystania z wybranej Usługi.

§2 Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi. Dopuszcza się osoby małoletnie powyżej 13 roku życia wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Pracowników Salonu.
 3. Salon – oznacza Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło z siedzibą przy ul. gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego, nr 10, lok. U11, 01-858 Warszawa, NIP: 1181989623, REGON: 368613068.
 4. Usługa lub Zabieg – oznacza jakąkolwiek Usługę lub Zabieg świadczoną przez pracowników Salonu na rzecz Klienta

§3 Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna, lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Usługi, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonej Usługi.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia pracownika Salonu o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanej Usługi.

§4 Świadczone Usługi

 1. Przed przystąpieniem do Usługi pracownik Salonu przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia Klienta nie stanowią przeciwwskazań do przystąpienia do Usługi lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Pracownik Salonu ma prawo do odmowy wykonania Usługi u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do Usługi lub Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Klienci przed rozpoczęciem Usługi mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg lub efekty Usługi. Salon nie odpowiada za skutki uboczne powstałe w wyniku zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia, zażywanych lekach, suplementach oraz innych preparatach będących przeciwwskazaniem do Usługi.
 4. Decydując się na wykonanie Usługi Klient zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania zaleceń pozabiegowych.
 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu się samopoczucia w trakcie świadczenia Usługi. W przypadku pojawienia się po wykonanej Usłudze jakichkolwiek skutków niepożądanych Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracownika Salonu o zaistniałej sytuacji.
 6. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie wykonywanej Usługi jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 7. W gabinecie zabiegowym ma prawo przebywać jedynie pracownik i Klient, bez osób towarzyszących.

§5 Rezerwacje

 1. Klient może umówić termin wykonania Usługi w Salonie, telefonicznie, lub poprzez system rezerwacji – Booksy.pl (zwanej dalej: „Booksy”). Zasady umawiania wizyt przez Booksy.pl określa regulamin korzystania z portalu booksy.pl/regulamin.
 2. Rezerwując termin i czas wizyty należy poinformować pracownika Salonu, a w systemie rezerwacyjnym wybrać kolejną Usługę, uwzględniające potrzebny czas na wykonanie dodatkowych czynności takich jak np. naprawa paznokcia, zdobienia, czy wykonania zabiegu na kolejne partie/okolice ciała lub twarzy. W przypadku braku rezerwacji uwzględniającej potrzebny dodatkowy czas, pracownik Salonu ma prawo odmówić danych czynności, które nie były uwzględnione podczas rezerwacji wizyty.
 3. Na zarezerwowane Usługi należy zgłosić się najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo niewykonania Usługi na rzecz Klienta, który pojawił się z opóźnieniem. Usługa w tym przypadku zostanie uznana jako zrealizowana bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości Usługi.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Usługa może zostać wykonana nawet mimo spóźnienia z zastrzeżeniem, że poszczególne jej etapy zostaną skrócone wedle uznania pracownika Salonu, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonaną Usługę Klient zobowiązany będzie zapłacić cenę równowartą jak za zabieg pełnowartościowy lub taki, jaki został zarezerwowany przez Klienta.
 5. W przypadku opóźnienia się Usługi z przyczyn leżących po stronie Salonu, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Salon ma prawo do odwołania rezerwacji wizyty Klienta, który nie potwierdził wizyty telefonicznie lub w wiadomości SMS, najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Usługi w wyjątkowych sytuacjach bez żadnych konsekwencji. Wtedy też wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 8. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy po uprzedniej rezerwacji terminu nie pojawili się na wizycie lub też kilkukrotnie przekładali/odwoływali zarezerwowany termin wizyty. W takiej sytuacji umówienie nowego terminu wizyty możliwe jest po dokonaniu przedpłaty.

§6 Przedpłaty

 1. Klient w celu potwierdzenia rezerwacji wybranych Usług zobowiązany jest do uiszczenia, w ciągu 24 h od zapisu przedpłaty za wybrane Usługi. W przypadku braku uregulowania przedpłaty wizyta zostanie anulowana.
 2. Wysokość wartości przedpłaty uzależniona jest od rodzaju Usługi.
 3. Pracownik Salonu zobowiązany jest wystawić paragon na kwotę wpłaconej przedpłaty, który następnie zostanie przekazany Klientowi po wykonanej Usłudze.
 4. Kwota wpłacanej przedpłaty odliczana jest od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji Usługi. Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę po wykonaniu Usługi w formie gotówki lub za pomocą karty płatniczej. Klient otrzyma w powyższym przypadku paragony obejmujące kwotę uiszczonej przedpłaty oraz kwoty dopłacanej za Usługę.
 5. Nieprzystąpienie do Usługi w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 3 dni przed jej rozpoczęciem uprawnia Salon do zatrzymania przedpłaty, niedokonywania dalszych rezerwacji lub w przypadku braku przedpłaty do obciążenia Klienta częściową opłatą za odwołaną Usługę, wynoszącą maksymalnie 50% ceny cennikowej odwołanej Usługi. Opłata zostanie doliczona do rozliczenia za kolejną Usługę danego Klienta.
 6. Przy rezerwacjach przez Booksy prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy zmianie terminu wizyty ponieważ:

 

 • możliwa jest zmiana terminu wizyty wyłącznie poprzez edytowanie (a nie odwołanie) terminu wizyty;
 • w przypadku zmiany terminu wizyty poprzez odwołanie terminu wizyty przedpłata nie zostanie przez Salon zwrócona;  
 • w powyższej sytuacji Klient nie będzie uprawniony do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Salonu z uwagi na zatrzymanie przedpłaty.

§7 Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane Usługi. Pełen cennik znajduje się na stronie booksy.pl
 2. Cennik nie stanowi oferty handlowej, w związku z tym ceny te mogą ulec zmianie.
 3. Do Klienta należy uzyskanie informacji w sprawie ostatecznej ceny Usługi. Pracownik nie jest zobowiązany do informowania klienta o cenie Usługi.
 4. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką na miejscu, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem aplikacji booksy lub bonem podarunkowym.
 5. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną poddane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Usługi nie przysługują żadne roszczenia, ani zwrot różnicy w cenie.
 6. Rabaty i promocje nie łącza się, chyba, ze regulamin promocji stanowi inaczej.
 7. Przedpłatę należy uiścić w postaci przelewu na numer konta bankowego, który udostępni recepcja Salonu. W tytule należy podać datę i godzinę zabiegu oraz dane osoby umówionej na zabieg.
 8. Salon dokonuje zwrotu środków z przedpłaty tylko w postaci voucherów, przy czym:
 • Voucher wystawiony jest na określoną kwotę o wartości zwróconych środków z przedpłaty;
 • Voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie podlega zwrotowi w całości ani w niewykorzystanej części;
 • W przypadku płatności Voucherem Salon nie wydaje reszty;
 • Kwoty pozostałej na Voucherze nie można wykorzystać na kolejne zakupy;
 • Jeśli Klient chce wykorzystać Voucher do zakupu produktu lub usługi o wartości większej niż kwota wskazana na Voucherze, różnicę w cenie może dopłacić gotówką;
 • Nieprzystąpienie do Usługi realizowanej na podstawie Voucheru w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 3 dni przed jej rozpoczęciem uprawnia Salon do anulowania voucheru i niedokonywania dalszych rezerwacji. W powyższym przypadku – voucher traci ważność, a Klient nie jest uprawniony do jego zrealizowania;
 • Zabieg realizowany na podstawie Voucheru, na którym Klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada;
 • Voucher może zostać przeniesiony na inną osobę.

§8 Zakup pakietów

 1. W Salonie dostępne są pakiety płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie.
 2. Opłata za pakiet zabiegów jest zgodna z cennikiem przedstawionym na stronie booksy.pl.
 3. Opłata za pakiet uiszczana jest w całości gotówką bądź kartą (za pośrednictwem aplikacji booksy) w dniu przeprowadzenia pierwszego zabiegu. W przypadku płatności przelewem, należność musi zostać zaksięgowana na koncie gabinetu w dniu zabiegu.
 4. W przypadku, gdy zabieg z pakietu nie będzie mógł zostać zrealizowany w winy Salonu, a Klient nie zostanie o tym fakcie powiadomiony, Salon zobowiązuje się do zaproponowania rekompensaty w postaci dodatkowego zabiegu.
 5. W przypadku wystąpienia opóźnienia z winy Salonu, czas przewidziany na zabieg zostanie wydłużony adekwatnie do opóźnienia.
 6. Jeżeli Klient się nie stawi na wizytę bez uprzedniego anulowania na minimum 48 godzin przed umówioną wizytą, zabieg z pakietu przepada.
 7. W przypadku, gdy zabieg z przyczyn niezależnych od Klienta nie może zostać kontynuowany, Klient może wskazać osobę trzecią, która będzie uprawniona do realizacji pozostałych zabiegów, o ile osoba ta nie będzie miała przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu.
 8. W przypadku problemów zdrowotnych będących przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu, ujawnionych po zakupie pakietu zabiegów, pozostała kwota zostaje przeznaczona na poczet innych zabiegów u tego samego specjalisty.
 9. Decydując się na zabieg Klient wyraża zgodę na wykonanie stosownej dokumentacji związanej z zabiegiem, jak również na fotografowanie oraz sporządzanie pomiarów dla celów dokumentacji, zastrzeżeniem, iż tożsamość klienta nie zostanie ujawniona.
 10. Zakupiony pakiet zabiegów nie podlega zwrotowi.
 11. Zakupiony pakiet zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy, od dnia zakupu.

§9 Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu Klient odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon i jego pracownicy nie zapewniają opieki dzieciom.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie (o ile w gabinecie nie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie) lub inne rzeczy osobiste. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną Usługę lub Zabieg po stronie Salonu.

§10 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi lub jego efektów, w terminie do 5 dni od jego wykonania (aplikacja rzęs, manicure) lub niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych efektów Usługi. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi w salonie w dowolnej formie (potwierdzenie płatności kartą, paragon, itp.).
 2. Reklamacje składa się osobiście w Salonie lub za pośrednictwem e-maila, listu poleconego nadanego na adres salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni. W niektórych sytuacjach z celu pełnego rozpatrzenia reklamacji konieczna może być wizyta w gabinecie na konsultacji kosmetologicznej, medycznej, itp.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnej Usługi lub zabiegu korygującego/naprawczego. W przypadku braku takiej możliwości dokona zwrotu ceny Usługi Klientowi. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W sytuacji, gdy Klient nie pojawi się w wyznaczonym terminie na zabiegu korygującym, reklamację uznaje się za zamkniętą.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dnia. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw do reklamacji.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§11 Bony i karnety

 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Usług, w określonym na karnecie czasie.
 3. Bony są bonami kwotowymi, na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy.
 1. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę oraz nie podlegają zwrotowi w całości ani w niewykorzystanej części.
 2. W przypadku płatności bonem Salon nie wydaje reszty.
 3. Kwoty pozostałej na bonie nie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 4. Jeśli Klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką.
 5. Zabieg umówiony w ramach karnetu lub bonu, na którym Klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby Usług na karnecie. Pozostałe Usługi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 6. Karnety i bony mogą zostać przeniesione na inną osobę.

§12 Standardy higieniczne

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych w zakresie utrzymywania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas pandemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla Klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę o ile nie przeszkadza to w wykonaniu zabiegu.
 5. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.

Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach kosmetycznych

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Salon.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania usługi).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu umawianiu wizyt – na mocy stosowanych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

KARTA LOJALNOŚCIOWA

Regulamin programu lojalnościowego

I.OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 • Organizatorem programu lojalnościowego jest Salon Kosmetyczny Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło, znajdujący się w Warszawie przy ul. gen. Klemensa Stanisława Rudnickiego, nr 10, lok. U11, 01-858 Warszawa, zwanym dalej Organizatorem.
 • Program lojalnościowy / karta lojalnościowa skierowane są do Klientów gabinetu kosmetycznego Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 • Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Karta lojalnościowa – to karta, na której przyznawane są stemple za skorzystanie z usług gabinetu kosmetycznego Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło.

 

II.UCZESTNICTWO

 • Przystąpienie do Programu lojalnościowego jest dobrowolne i następuje po akceptacji regulaminu, Uczestnik otrzymuję kartę lojalnościową na której będą naliczane stemple.
 • Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 • Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTANIA RABATÓW

 • Po każdej wizycie w gabinecie kosmetycznym, zakończonej płatnością powyżej 100pln, Uczestnik otrzyma stempel na Karcie lojalnościowej.
 • Stemple mogą być przyznane tylko jeden raz za każdą wizytę.
 • Po uzbieraniu dwudziestu stempli (20 wizyt). Uczestnikowi przysługuje rabat -20% na dowolny zabieg z kosmetyki.
 • Rabatu nie można wykorzystać na usługę makijażu, makijażu permanentnego, pigmentacja skóry głowy kosmetologii oraz zabiegów medycyny estetycznej.
 • Rabat naliczany jest od ceny regularnej gabinetu kosmetycznego Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło.
 • Rabaty nie łączą się ze sobą, oraz nie łączą się z innymi promocjami.
 • Przyznany rabat można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
 • Rabat przyznany Uczestnikowi nie podlega zamianie na pieniądze, nie może być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator ma prawo do zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie.
 • Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz na miejscu w gabinecie kosmetycznym.

Vouchery Podarunkowe

HEALTH & BEAUTY SPA na Instagramie

Polub Nas na Facebooku!

Copyright © 2021 Health & Beauty SPA | Wszelkie prawa zastrzeżone.