PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

Regulamin świadczenia usług w Health&Beauty Spa – Magdalena Ćwikło

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rudnickiego 10/U11 (zwanej dalej „Salonem”).
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów, w jego siedzibie.
 3. Klienci Salonu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego.
 4. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu
  do jego zakończenia.
 5. Zapisując się do salonu Klienta/ka akceptuje regulamin w pełni, a jego nieznajomość nie uprawnia do roszczeń.

§2 Klienci

 1. Klientem gabinetu może być dowolna osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z niektórych zabiegów przez osoby niepełnoletnie,, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekunów lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia, oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§3 Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy stan zdrowia, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia Klienta nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych, oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. W przypadku przeciwwskazań pracownik ma praco odmówić wykonania zabiegu.
 2. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg lub efekty zabiegu. Salon nie odpowiada za skutki uboczne powstałe w wyniku zatajenia informacji o swoim stanie zdrowia, zażywanych lekach, suplementach oraz innych preparatach będących przeciwwskazaniem do zabiegu.
 3. Decydując się na wykonanie zabiegu Klient zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania zaleceń pozabiegowych.
 4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu się samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu. W przypadku pojawienia się po zabiegu jakichkolwiek skutków niepożądanych Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić gabinet o zaistniałej sytuacji.
 5. W gabinecie zabiegowym ma prawo przebywać jedynie pracownik i Klient, bez osób towarzyszących.

§4 Rezerwacje

 1. Klient może umówić termin wykonania zabiegu w gabinecie, telefonicznie, lub poprzez system rezerwacji – Booksy.pl. Zasady umawiania wizyt przez Booksy.pl określa regulamin korzystania z portalu booksy.pl/regulamin.
 2. Rezerwując termin i czas wizyty należy poinformować pracownika, a w systemie rezerwacyjnym wybrać kolejną usługę, uwzględniającą potrzebny czas na wykonanie dodatkowych czynności takich jak np. naprawa paznokcia, zdobienia, czy wykonania zabiegu na kolejne partie/okolice ciała lub
  twarzy. W przypadku braku rezerwacji uwzględniającej potrzebny dodatkowy czas, pracownik ma prawo odmówić danych czynności, które nie były uwzględnione podczas rezerwacji wizyty.
 3. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłosić się najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawił się z opóźnieniem.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena jak za zabieg pełnowartościowy lub taki, jaki został zarezerwowany przez Klienta.
 5. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Salon ma prawo do odwołania rezerwacji wizyty Klienta, który nie potwierdził wizyty telefonicznie lub w wiadomości SMS, najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 48 godzin przed jego terminem, a w przypadku awarii sprzętu, braku prądu itp. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji niezwłocznie od momentu wejścia w posiadanie takiej informacji.
 8. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy po uprzedniej rezerwacji terminu nie pojawili się na wizycie lub też kilkukrotnie przekładali/odwoływali zarezerwowany termin wizyty. W takiej sytuacji umówienie nowego terminu wizyty możliwe jest po dokonaniu przedpłaty.
 9. Klient zobowiązany jest wnieść przedpłatę. O jej kwocie zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 10. Klient na opłacenie terminu zarezerwowanej wizyty ma 24h. Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
 11. Klient, który wpłacił przedpłatę, nie może przełożyć umówionej wizyty na inny termin zgodnie z regulaminem przedpłat (patrz niżej).
 12. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej na krócej niż 5 dni przed terminem skutkuje zatrzymaniem przedpłaty przez Salon. Patrz „Regulamin przedpłat”. .
  • W przypadku choroby pracownika lub innej sytuacji losowej Salon ma prawo do zmiany terminu wizyty Klienta, który został wcześniej poprzedzony zadatkiem. W przypadku niedogodności terminów Salon zwróci Klientowi przedpłatę, w kwocie i w formie w jakiej go wpłacił.
  • Klient przed zarezerwowaniem terminu na zabieg zobowiązany jest do wcześniejszej konsultacji osobistej, telefonicznej, lub e-mail ze specjalistą/salonem w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zabiegu i kwalifikacji do jego wykonania.
  • W przypadku ujawnienia przeciwwskazań do wykonania zabiegu podczas wizyty w gabinecie u Klienta, który np. samoistnie dokonał rezerwacji terminu zabiegu (np. online) bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą, Salon zastrzega sobie prawo do niewykonania zabiegu, a kwota zadatku
   może zostać przeznaczona na poczet innego zabiegu w pierwszej kolejności u tego samego specjalisty, tego samego dnia, o ile nie będzie ogólnych przeciwwskazań.
  • Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

§5 Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Pełen cennik zabiegów znajduje się na stronie booksy.pl
 2. Cennik nie stanowi oferty handlowej, w związku z tym ceny te mogą ulec zmianie.
 3. Po stronie Klienta jest dopytanie o ew. ostateczną cenę zabiegu. Pracownik nie jest zobowiązany do informowania klienta o cenie zabiegu.
 4. W gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką na miejscu, płatność kartą płatniczą za pośrednictwem aplikacji booksy lub bonem podarunkowym.
 5. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną poddane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę zabiegu nie przysługują żadne roszczenia, ani zwrot różnicy w cenie.
 6. Rabaty i promocje nie łącza się, chyba, ze regulamin promocji stanowi inaczej.
 7. Przedpłatę należy uiścić w postaci przelewu na numer konta bankowego, który udostępni recepcja Salonu. W tytule należy podać datę i godzinę zabiegu oraz dane osoby umówionej na zabieg.
 8. Salon dokonuje zwrotu środków z przedpłaty tylko w postaci voucherów.

§6 Zakup pakietów

 1. W gabinecie dostępne są pakiety płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie.
 2. Opłata za pakiet zabiegów jest zgodna z cennikiem przedstawionym na stronie booksy.pl.
 3. Opłata za pakiet uiszczana jest w całości gotówką bądź kartą (za pośrednictwem aplikacji booksy) w dniu przeprowadzenia pierwszego zabiegu. W przypadku płatności przelewem, należność musi zostać zaksięgowana na koncie gabinetu w dniu zabiegu.
 4. W przypadku, gdy zabieg z pakietu nie będzie mógł zostać zrealizowany w winy Salonu, a Klient nie zostanie o tym fakcie powiadomiony, Salon zobowiązuje się do zaproponowania rekompensaty w postaci dodatkowego zabiegu.
 5. W przypadku wystąpienia opóźnienia z winy Salonu, czas przewidziany na zabieg zostanie wydłużony adekwatnie do opóźnienia.
 6. Jeżeli Klient się nie stawi na wizytę bez uprzedniego anulowania na minimum 48 godzin przed umówioną wizytą, zabieg z pakietu przepada.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, jeżeli Klient wyraża chęć kontynuacji zabiegu w tym dniu, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg. W sytuacji spóźnienia większego niż 10 minut Pracownik może odmówić wykonania zabiegu, a zabieg uznaje się jako zrealizowany.
 8. W przypadku, gdy zabiegi z przyczyn niezależnych od Klienta nie mogą zostać kontynuowane, Klient może wskazać osobę trzecią, która będzie uprawniona do realizacji pozostałych zabiegów, o ile osoba ta nie będzie miała przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegu.
 9. W przypadku problemów zdrowotnych będących przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu, ujawnionych po zakupie pakietu zabiegów, pozostałą kwota zostaje przeznaczona na poczet innych zabiegów u tego samego specjalisty.
 10. Decydując się na zabieg Klient wyraża zgodę na wykonanie stosownej dokumentacji związanej z zabiegiem, jak również na fotografowanie oraz sporządzanie pomiarów dla celów dokumentacji, zastrzeżeniem, iż tożsamość klienta nie zostanie ujawniona.
 11. Zakupiony pakiet zabiegów nie podlega zwrotowi.
 12. Zakupiony pakiet zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy, od dnia zakupu.

§7 Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia gabinetu Klient odpowiada bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon i jego pracownicy nie zapewniają opieki dzieciom.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie (o ile w gabinecie nie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie) lub inne rzeczy osobiste. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany zabieg po stronie Salonu.

§8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie do 5 dni od jego wykonania (aplikacja rzęs, manicure) lub niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych efektów zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu w salonie w dowolnej formie (potwierdzenie płatności kartą, paragon, itp.).
 2. Reklamacje składa się osobiście w Salonie lub za pośrednictwem e-maila, listu poleconego nadanego na adres salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni. W niektórych sytuacjach z celu pełnego rozpatrzenia reklamacji konieczna może być wizyta w gabinecie na konsultacji kosmetologicznej, medycznej, itp.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi Klientowi skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego/naprawczego. W przypadku braku takiej możliwości dokona zwrotu ceny zabiegu Klientowi. Salon może zaproponować dodatkowe korzyścią w ramach zadośćuczynienia.
 5. W sytuacji, gdy Klient nie pojawi się w wyznaczonym terminie na zabiegu korygującym, reklamację uznaje się za zamkniętą.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dnia. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw do reklamacji.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§9 Bony i karnety

 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Bony są bonami kwotowymi, na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy.
 4. Karnety i bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności bonem Salon nie wydaje reszty.
 6. Kwoty pozostałej na bonie nie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 7. Jeśli Klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką.
 8. Zabieg umówiony w ramach karnetu lub bonu, na którym Klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 9. Karnety i bony mogą zostać przekazane innej osobie.

§10 Standardy higieniczne

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych w zakresie utrzymywania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas pandemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla Klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę o ile nie przeszkadza to w wykonaniu zabiegu.
 5. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach kosmetycznych.

§11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Salon.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania usługi).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym celu umawianiu wizyt – na mocy stosowanych umów powierzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe Klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

KARTA LOJALNOŚCIOWA

Regulamin programu lojalnościowego

 

I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 • Organizatorem programu lojalnościowego jest Salon Kosmetyczny Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło, znajdujący się w Warszawie przy ulicy Renesansowej 5a, zwanym dalej Organizatorem.
 • Program lojalnościowy / karta lojalnościowa skierowane są do Klientów gabinetu kosmetycznego Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło, działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.
 • Uczestnik – każda osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który przystąpił do Programu na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • Karta lojalnościowa – to karta, na której przyznawane są stemple za skorzystanie z usług gabinetu kosmetycznego Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło.

 

II. UCZESTNICTWO

 

 • Przystąpienie do Programu lojalnościowego jest dobrowolne i następuje po akceptacji regulaminu, Uczestnik otrzymuję kartę lojalnościową na której będą naliczane stemple.
 • Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 • Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA I WYKORZYSTANIA RABATÓW

 

 • Po każdej wizycie w gabinecie kosmetycznym, zakończonej płatnością powyżej 100pln,
  Uczestnik otrzyma stempel na Karcie lojalnościowej.
 • Stemple mogą być przyznane tylko jeden raz za każdą wizytę.
 • Po uzbieraniu dwudziestu stempli (20 wizyt). Uczestnikowi przysługuje rabat -20% na dowolny zabieg z kosmetyki.
 • Rabatu nie można wykorzystać na usługę makijażu, makijażu permanentnego, pigmentacja skóry głowy kosmetologii oraz zabiegów medycyny estetycznej.
 • Rabat naliczany jest od ceny regularnej gabinetu kosmetycznego Health&Beauty SPA Magdalena Ćwikło.
 • Rabaty nie łączą się ze sobą, oraz nie łączą się z innymi promocjami.
 • Przyznany rabat można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
 • Rabat przyznany Uczestnikowi nie podlega zamianie na pieniądze, nie może być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Organizator ma prawo do zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie.
 • Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz na miejscu w gabinecie kosmetycznym.

REGULAMIN PRZEDPŁAT NA POCZET USŁUG

Salon kosmetyczny Health and beauty SPA Magdalena Ćwikło informuje o konieczności dokonania przedpłaty (wysokość przedpłaty jest zależna od rodzaju usługi) za wybrane usługi w celu dokonania rezerwacji w wybranym terminie.

 

Pracownik salonu „HBSPA Magdalena Ćwikło” zobowiązany jest wystawić paragon na kwotę wpłaconej przedpłaty i paragon ten zostaje przechowany w salonie do wizyty zarezerwowanej przez klienta. Następnie jest przekazywany klientowi po wykonanej usłudze.

 

Kwota wpłacanej przedpłaty odliczana jest od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki lub za pomocą karty płatniczej.

Wówczas otrzymuje paragony: na kwotę przedpłaty oraz na kwotę dopłacaną za usługę.

 

UWAGA WAŻENE! Przedpłata jest bezzwrotna w całości (nie jest zwracana Klientowi/Klientce), jeśli nie stawi się on/ona na umówioną wizytę lub z dowolnego powodu będzie chciał/a odwołać lub przełożyć termin w czasie krótszym niż 5 dni przed wizytą.

 

Przy rezerwacjach przez Booksy prosimy o uważną zmianę terminu. Nie należy odwoływać wizyty tylko ją edytować, aby zmienić termin – oczywiście jeśli aplikacja Booksy na to pozwala. Jeśli NIE, a Państwo odwołają usługę, to w tym momencie przedpłata przepada, a kolejny zapis skutkuje ponownym ściągnięciem przedpłaty.

 

Przedpłata jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany i niewykorzystany czas.

 

Wpłacona przedpłata jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

 

Salon dokonuje zwrotu środków z przedpłaty tylko w postaci voucherów.

Vouchery Podarunkowe

HEALTH & BEAUTY SPA na Instagramie

Polub Nas na Facebooku!

Copyright © 2021 Health & Beauty SPA | Wszelkie prawa zastrzeżone.